Persondatapolitik

Her kan du læse Søernes Privathospitals persondatapolitik

Søernes Privathospital Danmark respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Dataansvarlig

Søernes Privathospital Danmark er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomheder:

 • Søernes Privathospital A/S (CVR-nr: 40830014)

Vi behandler følgende data Når du er patient hos Søernes Privathospital

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling / operation foretages jf. “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.

Ansatte på Søernes Privathospital har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Når du bruger vores hospitaler, indsamler vi følgende personoplysninger:
 1. Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 2. CPR-nummer
 3. Følsomme oplysninger:
 • Helbredsoplysninger 
 • Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling
 • Eventuelt etniske eller religiøse oplysninger
 • Sociale forhold (fx ved behov for hjemmepleje eller kommunal genoptræning)
Vi kan udveksle dine personoplysninger med:
 • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Offentlige sygehuse
 • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, fysioterapeuter, kommuner
 • Regioner i forbindelse med fakturering, hvis din undersøgelse eller behandling hos Søernes Privathospital er betalt af det offentlige
Hvem kan Søernes Privathospital automatisk indhente og videregive oplysninger til uden dit samtykke?

Sundhedspersonale og administrativt personale internt på Søernes Privathospital har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit behandlingsforløb.

Der kan i forbindelse med dit behandlingsforløb hos os være behov for at indhente eller videregive relevante helbredsoplysninger forud for og under dit besøg på Søernes Privathospital. Det kan for eksempel være opslag i din tidligere journal hos os eller rekvirering af kopi af relevant journalmateriale, herunder røntgen- eller skanningsbilleder fra behandlingssteder. Vi vil som hovedregel forsøge at indhente dit samtykke forud for handlingen.

Der kan være tilfælde, hvor Søernes Privathospital for at sikre et vellykket og sammenhængende forløb videregiver dine helbredsoplysninger uden dit samtykke, såfremt du overflyttes til videre behandling på et offentligt sygehus.

Der sendes automatisk kopi af din journal til din egen læge efter ambulant besøg eller operation på Søernes Privathospital. Hvis du ikke ønsker dette, skal du oplyse dette til Søernes Privathospital.

Såfremt regionen betaler for din undersøgelse eller behandling, vil der blive sendt en kopi af din journal til den henvisende sygehusafdeling. Desuden sendes information om aktuelle forløb i form af diagnosekoder og udførte undersøgelser eller operationer til regionskontoret i forbindelse med fakturering til regionen.

Er der konkrete oplysninger, du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, du ikke ønsker informeret, beder vi dig fortælle os det.

Sundhedsloven pålægger hospitalet at indberette oplysninger om behandlede patienter til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR), jf. “Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker” samt til lovpligtige kliniske databaser, jf. “Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen”.

Oplysningerne bliver aldrig overført til tredjelande (udenfor EU).

Værd at vide

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højest i 1 år.

Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at kontakte Søernes Privathospitals personale.

Adgang til patientjournalen

Det fremgår af sundhedslovens § 42 a, stk. 1, at sundhedspersoner ved opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang kan indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

Ifølge sundhedslovens § 42 a, stk. 4, kan andre personer, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, ved opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger som nævnt i stk. 1, hvis det er nødvendigt af hensyn til den samlede aktuelle behandling af patienten, eller hvis det er nødvendigt med henblik på at yde teknisk bistand til sundhedspersoners indhentning af oplysninger efter bestemmelsen, i det omfang ledelsen på behandlingsstedet har givet tilladelse. Personale med sekretærfunktioner kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder helbredsoplysninger m.v.

Hos Søernes Privathospital får følgende sundhedspersoner tilladelse til elektronisk at indhente de oplysninger, der er nødvendige/relevante om patientens helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til brug for den aktuelle behandling:

 • Diætister
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Laboranter

Når du besøger vores hjemmesider, Facebook eller Instagram

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Se cookiepolitik her.

Hvis du søger job hos Søernes Privathospital Hospitaler

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 • CV og ansøgning
 • CPR-nummer
 • Evt. foto
 • Oplysninger om evt. straffeforhold

Formål med behandlingen er at tilbyde en smidig ansættelsesprocedure, hvor datasikkerhed er i højsædet. Ansøgninger slettes senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb. Du kan dog kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Hvis du er ansat hos Søernes Privathospital Hospitaler

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, email, telefonnumre
 • CV og ansøgning
 • CPR-nummer
 • Evt. foto
 • Oplysninger om evt. straffeforhold

Jf. Databeskyttelsesloven §12.

Søernes Privathospital kan videregive de relevante stamoplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til koncernforbundne selskaber inden for eller uden for EU til brug for ovenstående formål. Visse jurisdiktioner har ikke samme beskyttelse af personoplysninger som i lande inden for EU/EØS. Ved overførsel af dine oplysninger til sådanne jurisdiktioner vil Søernes Privathospital sikre, at overførslen overholder gældende lovkrav, og at der ydes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine oplysninger.

Søernes Privathospital kan endvidere videregive de relevante oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet, hvis det anses for nødvendigt i forbindelse med Søernes Privathospitals afgivelse af tilbud på arbejde, der skal udføres for tredjemand. Oplysningerne kan også videregives til tredjemand i forbindelse med tredjemands investering i eller køb og salg af Søernes Privathospital eller en del heraf. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren af oplysningerne blive pålagt fortrolighed vedrørende disse.

Søernes Privathospital er dataansvarlig for egen behandling af løn- og personaleoplysninger om ansatte på virksomheden. Som medlem af en organisation under DA er Søernes Privathospital forpligtet til at deltage i DA’s statistikker om løn- og personaleforhold.

Statistikdeltagelsen medfører, at Søernes Privathospital videregiver personoplysninger om de ansattes løn- og personaleforhold til DA. Videregivelsen sker via de lønadministrative systemer og DA’ hjemmeside indberetning.da.dk. DA er dataansvarlig for behandling af de videregivne personoplysninger til statistiske formål.

Betroede medarbejdere på Søernes Privathospital svarer på spørgsmål om medarbejdernes aflønnings- og personaleforhold ved henvendelser fra DA. DA stiller oversigter over datakvaliteten til rådighed for Søernes Privathospital på adgangsbegrænsede sider af indberetning.da.dk, som indeholder personoplysninger.

Anvender Søernes Privathospital det webbaserede værktøj www.NetStat.dk kan betroede medarbejdere på Søernes Privathospital via værktøjet tilgå statistikker, herunder personoplysninger om egne ansatte i Mine tal. For at overholde Søernes Privathospital’s forpligtelse i forhold til Lov om Danmarks Statistik videregiver DA personoplysningerne til Danmarks Statistik i ubearbejdet form.

Dine rettigheder
 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Klik her for at udfylde anmodning om sletning af persondata
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid helt eller delvist trække dette samtykke tilbage

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Søernes Privathospital A/S
Martinsvej 10
1926  Frederiksberg
Mail: info@Soernesprivathospital.dk.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Frister for sletning og opbevaring af persondata

Patientjournaler

Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Patientdata skal i henhold til journalbekendtgørelsen opbevares i minimum 10 år. Hos Søernes Privathospital opbevarer vi patientjournaler i 30 år med følgende legtime formål:

 • hvis patienten senere kommer til behandling, kan tidligere journalnotater være relevante for behandlingen og have betydning for patientsikkerheden
 • at vi i forbindelse med en klage-eller erstatningssag eller andre rejste sager skal kunne dokumentere, hvad der er passeret i et patientforløb

Bogføringsmateriale

Fakturaer skal slettes efter 10 år plus indeværende år.

Fakturaer vedr. kunder, der er henvist af en region, slettes først, når fristen for at rejse en erstatningssag ved Patienterstatningen er overskredet.

Formålet hermed er at sikre, at vi ved en eventuel erstatningssag kan se, om det er en DUF- eller udbudspatient, idet dette er afgørende for, om det er os eller regionen, der er erstatningsansvarlige. Erstatningskrav skal være anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at den erstatningsberettigede har fået elle burde have fået kendskab til skaden. Forældelse indtræder dog senest 10 år efter den dag, skaden var forårsaget. På den baggrund skal alle fakturaer opbevares i i 10 år plus indeværende år med det formål at kunne se, hvem der har betalt for behandlingen og dermed skal betale erstatning til patienten.”

Personoplysninger på medarbejdere

Alle oplysninger vedrørende medarbejdere, såsom ansættelseskontrakter, time/ferie/fraværsregistrering m.v. opbevares i 5 efter fratrædelsesåret (5 år plus indeværende år).

Øvrige personoplysninger

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Du kan også kontakte os på info@soernesprivathospital.dk